عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 26 هفته دادگستري صفحه 26 و 27 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/9/18

اعتراض برگواهي انحصار وراثت خارج از مهلت مقرر


روابط زیرمجموعه