عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5611
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/3/4
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/1/31
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/10

قانون راجع به شركت بانوان در انتخابات


روابط زیرمجموعه