عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5889
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/27
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/12/20

قانون پرداخت چهار ميليون دلار وام به شركت ملي نفت ايران براي سرمايه‌گذاري در شركت نفت ايران ـ ايتاليا (‌سيريپSirip)

‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: