عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5848
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/12/25
  • تعداد مواد:40
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي - كميسيون قوانين دارايي در تاریخ 1343/9/10
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/3

اساسنامه سازمان تسليحات ارتشروابــــط صریـــــــــح