عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5651
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/4/22
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/7

قانون مربوط به اجازه خرج مبلغ هفده ميليون ريال از محل فروش وسايل دفع آفات نباتي براي هزينه‌هاي جاري و‌تعهدات دفع آفات نباتي