عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/07/16
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/31

قانون مربوط به معافيت گمركي وسايل شخصي افسران و جه‌داران نيروي هوايي پادشاهي انگلستان و خانواده آنها كه ‌به موجب موافقتنامه براي برقراري پاسگاههاي رادار به ايران اعزام‌گرديده‌اند.