عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5883
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/16
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/20

قانون اصلاح و الحاق مواد و دو تبصره به قانون كارروابط زیرمجموعه