عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:4
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 هيئت وزيران در تاریخ 1343

‌لايحه مربوط به تقسيم شهر تهران به‌هفت ناحيه شهرداري و سازمان و وظائف آنها

«مصوب 1343/10/2» ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1342/10/27 طبق گزارش شهرداري تهران و بنا به پيشنهاد شماره 3.73635ـ1340/10/11وزارت كشور مراتب زير را ‌تصويب مي‌نمايند: