عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5723
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/7/16
  • تعداد مواد:2
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/4
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/2

قانون راجع به پرداخت فوق‌العاده روزانه به فارغ‌التحصيلهاي باستان‌شناسيروابط زیرمجموعه