عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5880
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/11
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/15
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/12/12

قانون مربوط به قراردادهاي وام شماره 97 (‌الف) و 97 (ب) و 97 از صندوق وامهاي عمراني آمريكا

‌به استناد ماده واحده مصوب 20 آذر ماه 1342 ماده واحده ذيل تصويب مي‌شود: