عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5828
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/29
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/7/18
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/7/8

قانون راجع به بودجه سال 1340 كل كشور


‌ماده واحده ـ بودجه برنامه‌اي سال 1340 كل كشور (‌وزارتخانه‌ها ـ سازمان‌ها ـ بنگاهها و شركت‌هاي دولتي) را اعم [...ادامه]

بودجه درآمد 1340 وزارتخانه ها و ادارات كل و شركتها و بنگاهها شرح درآمد عمومي درآمد اختصاصي جمع كل فصل اول       وزارت دارائي:       ماليات مستقيم 5027000000   5027000000 ماليات غير مستقيم 3612400000   3612400000 درآمد متفرقه كشور 150450000   150450000 اعتبار انتقالي سال قبل 160000000   160000000 سود سهام دولت [...ادامه]

ضميمه (1) اصلاح بودجه زير مربوط به بودجه تفصيلي سال 1340 وزارت جنگ الف ـ كسر مي شود: [...ادامه]

ضميمه (2) اصلاح بودجه زير مربوط به بودجه تفصيلي سال 1340 وزارت بازرگاني مبلغ چهل ميليون ريال به [...ادامه]

ضميمه (3) ضميمه (3) اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصيلي سال 1340 وزات راه الف ـ كسر مي شود: 1 ـ [...ادامه]

ضميمه (4) ضميمه (4) اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصيلي سال 1340 اداره كل ثبت احوال: به منظور امكان پرداخت [...ادامه]

‌ضميمه (5) ‌اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصيلي سال 1340 وزارت بهداري: ‌به [...ادامه]

‌ضميمه (6) ‌اصلاح بودجه مربوط به بودجه تفصيلي سال 1340 وزارت دارايي: ‌به [...ادامه]

‌ضميمه (7) ‌تبصره زير به قسمت اول تبصره‌هاي بودجه سال 1340 كل كشور كه براي [...ادامه]

[امضاء] قانون بالا مشتمل بر يك ماده و چهل و شش تبصره و هفت [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح