عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5725
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/07/19
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/3/27
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/16

قانون مربوط به استرداد ماليات دريافتي از پيمانكاران تجديد بناي قريه فيض‌آبادروابــــط صریـــــــــح