عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 25 هفته دادگستري صفحه 7 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/23

‏ نظريّه ـ 1343/10/23 اداره‏ كل حقوقي قوّه‏ قضائيه


روابط زیرمجموعه