عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/1
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/11/28

‌لايحه مربوط به تشكيل دفتر مطالعات صنعتي و معدني‌شماره‌.23880ت به تاريخ 1341/6/28

‌وزارت بازرگاني
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 41.6.26 بنا به پيشنهاد شمار 30488 ـ 1341/6/26 وزارت بازرگاني مراتب زير را تصويب نمودند:
‌چون تمركز و هماهنگي مطالعات اقتصادي كشور ايجاب مي‌نمايد كه كليه مطالعات اقتصادي و بازرگاني در وزارت بازرگاني كه مسئول هدايت و رهبري ‌امور اقتصادي كشور مي‌باشد انجام پذيرد و دفتر مطالعات اقتصادي وزارت بازرگاني نيز به‌همين منظور تشكيل و مشغول به كار شده است عليهذا دفتر مطالعاتي كه به موجب تبصره 25 بودجه سال 41 در وزارت صنايع با بودجه يك ميليون ريال تشكيل مي‌شود دفتر مطالعات امور صنعتي و معدني‌خواهد بود.
‌وزارت بازرگاني مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه قانوني اين تصويبنامه را تقديم نمايد.