عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ نخست وزير

-

وزارت کشاورزي
هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/8/43 بنا به پيشنهاد شماره 19354/س‌ج23/7/43وزارت کشاورزي و موافقت شماره 24/16227 12/8/43 وزارت دارائي به استناد ماده 3 قانون جنگلها و مراتع مصوب هشتم شهريور ماه 38 تصويب نمودند.
در اجراي ماده يک قانون صدور اجازه تهيه ذغال و هيزم مصوب 24/3/43 به منظور جلوگيري از احتکار و گرانفروشي و عرضه ذغال به ‌نرخ مناسب به وزارت کشاورزي اجازه داده مي‌شود ذغال مورد احتياج و مصرف عمومي را در شهرستانها تهيه و بر طبق نرخي‌که در کميسيون متشکله در استانداري هر استان مرکب از نمايندگان دارائي، کل کشاورزي، سرجنگلداري يا اداره جنگلباني، دادسرا شهرداري و سرمميز حساب تعيين خواهد شد بدون انجام تشريفات مزايده به‌ شهرداريها به ‌فروش برسانند.
اصل تصويبنامه در دفتر نخست وزير است.


روابــــط صریـــــــــح