عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 23 هفته دادگستري 357 و 358 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/8/18

استرداد تمبر مالياتي اضافي وكالت نامه در صورت غيابي بودن رسيدگي و حكم


روابط زیرمجموعه