عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5792
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/14
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/8/13

قانون مربوط به واگذاري پانزده‌هزار متر مربع از حد شرقي اراضي باغ كشاورزي شاهي براي تأسيسات بيمارستان و‌درمانگاه سازمان بيمه‌هاي اجتماعي