عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5787
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت اقتصاد]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/21
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/8/9

قانون مربوط به اضافه شدن دو تبصره به ماده 29 قانون تعرفه گمركيروابط زیرمجموعه