عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 12 هفته دادگستري صفحه 181 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/2/12

نظريّه ب. ش ـ 1343/2/12 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه


روابط زیرمجموعه