عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5866
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/1/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت پست و تلگراف و تلفن]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/17
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/9/23

قانون راجع به چاپ تمبر براي كمك به طرح نجات دنيا از گرسنگي