عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5889
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/23
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[سازمان برنامه و بودجه کشور]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/17
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/12/12

قانون قرارداد وامهاي شماره 65.5 ـ 65.6 ـ 65.7 ـ 65.8 به مبلغ يك ميليارد و پانصد و هشتاد و دو ميليون و بيست هزار ريال