عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 2929 در تاریخ 1343/10/26

طلاق

در دعوي زوجه بر زوج خود براي اثبات تحقق شرط طلاق از نظر عدم پرداخت نفقه تكذيب دعوي از تمام جهات ملازمه با عدم تمكين زوجه ندارد.