عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5784
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/5
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/5/3
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/7/21

قانون اجازه استفاده مستشاران نظامي آمريكا در ايران از مصونيتها و معافيتهاي قرارداد وينروابــــط صریـــــــــح