عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5794
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/16
  • تعداد مواد:9
  • دستگاه مجری:[وزارت كشور]
مصوبه‌‌ وزير مشاور

-

هيئت وزيران در جلسه مورخ 1343/8/23 بنا به پيشنهاد شماره 5902 ـ س 15ـ8ـ4/43 وزارت كشور آئين‌نامه تشكيل كميسيون دائمي حج را در 9 ماده و 5 تبصره به شرح زير تصويب نمودند.