عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:9
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/2/28
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/17

‌لايحه قانوني راجع به ارجاع كار قضايي در تهران و حومه مراكز استان به متقاضيان شغل قضايي كه در كميسيون مشترك‌دادگستري مجلسين رد شده است.