عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5721
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/7/14
مصوبه‌‌ وزير مشاور

اصلاح قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي

در قانون مربوط به فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي كه در تاريخ 11خرداد 43 به تصويب رسيده و در تاريخ 17 امرداد ماه 43 در روزنامه رسمي انتشار يافته است پس از كلمه كرج عبارت شهر ري از قلم افتاده.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه