عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:16
مصوبه‌‌ هيئت وزيران

وزارت اطلاعات

هيئت وزيران در جلسه مورخ 15/12/43 بنا به پيشنهاد شماره 2628 ط م 43608 مورخ 5/8/43 وزارت اطلاعات آئين‌نامه خبرنگاران و خبرنگاران عکاس در ايران را به شرح زير تصويب نمودند‌.