عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 13 هفته دادگستري صفحه 191 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/3/13

تكليف دعوي پس از بطلان رأي داور، تعيين داور جديد پس از بطلان رأي داور


روابط زیرمجموعه