عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5788
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/9
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/8/13
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/14

‌قانون مربوط به عضويت مديرعامل سازمان برنامه در شوراي پول و اعتبار