عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:39
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/10/29
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/25

‌آيين‌نامه اجرايي مواد الحاقي به قانون اصلاحات ارضي

(‌كه رد آن به تصويب مجلسين رسيده است) ‌وزارت كشاورزي ‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1341/11/18 بنا به پيشنهاد شماره 43209 مورخ بهمن 1341 وزارت كشاورزي در اجراي مواد الحاقي به‌‌قانون ‌اصلاحات ارضي مصوب 1341/10/27 و تبصره‌هاي 1 و 2 ماده بيست و دوم قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 مقررات ذيل را تصويب ‌مي‌نمايد:

‌ماده 1 ـ مالكيني كه مساحت اراضي مزروعي آنان در مناطق مختلف كشور حداكثر معادل مساحتهاي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ مالكيني كه وسعت اراضي مزروعي آنها زائد بر ميزان مذكور در ماده [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در مورد دهات و مزارعي كه به موجب مواد الحاقي به‌زارعين محل [...ادامه]

‌ماده 4 ـ به منظور تعيين ضريب اجاره سازمان اصلاحات ارضي دهات و مزارع منطقه را [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مالكين مخيرند اسناد اجاره را با فرد فرد زارعين داخل نسق يا [...ادامه]

‌ماده 6 ـ دهات و مزارعي كه بر طبق بند (ب) ماده اول مواد الحاقي فروخته [...ادامه]

‌ماده 7 ـ در مورد دهات و مزارعي كه طبق بند (ج) ماده 1 مواد [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مالكين موظفند عرصه خانه‌هاي زارعين را تا پانصد متر مجاناً و بلاعوض [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مالكين موظفند عرصه باغاتي كه اعياني آن كلاً متعلق به زارعين است و [...ادامه]

‌ماده 10 ـ در مورد نخلستانها و باغات مركبات و چاي و حنا و باغات [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در صورتي كه بين مالك و زارع و بر سر تعيين قيمتهاي مذكور [...ادامه]

‌ماده 12 ـ زراعتي كه در آن قسمت اعظم عمليات زراعتي وسيله ماشين‌آلات كشاورزي و [...ادامه]

‌ماده 13 ـ اراضي مكانيزه‌اي كه طبق بند 2 ماده سوم قانون اصلاحي قانون اصلاحات ارضي [...ادامه]

‌ماده 14 ـ در مورد اراضي مكانيزه موضوع تبصره چهارم مواد الحاقي به‌قانون اصلاحات ارضي مصوب [...ادامه]

‌ماده 15 ـ در مورد زراعتهاي مكانيزه‌اي كه عامل زراعت خود مالك زمين نيست و طبق [...ادامه]

‌ماده 16 ـ در مورد اراضي باير كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي به دولت انتقال [...ادامه]

‌ماده 17 ـ اراضي مكانيزه موضوع مواد 14 و 15 اين آيين‌نامه در صورتي كه از [...ادامه]

‌ماده 18 ـ در صورتي كه مالكين ظرف يك ماه از تاريخ آگهي مذكور در ماده [...ادامه]

‌ماده 19 ـ مادام كه به يكي از طرق مذكور در مواد فوق تعيين تكليف قطعي [...ادامه]

‌ماده 20 ـ كليه عقود اجاره و همچنين معاملات با حق استرداد كه منافي با اجراي [...ادامه]

‌ماده 21 ـ در مورد دهات و مزارعي كه به ثبت نرسيده و يا مجهول‌المالك تلقي [...ادامه]

‌ماده 22 ـ كليه عمليات ثبتي مربوط به نقل و انتقالات و افراد يا اجاره [...ادامه]

‌ماده 23 ـ موقوفات خاص با تصويب شوراي اصلاحات ارضي تقسيم خواهد گرديد.

‌ماده 24 ـ اراضي باير هر ده را مالك مي‌تواند بدون استفاده از منبع آب موجود [...ادامه]

‌ماده 25 ـ در دهات يا مزارع مشاع چنانچه كليه مالكين به انتخاب يكي از شقوق [...ادامه]

‌ماده 26 ـ زارعيني كه از مقررات اصلاحات ارضي استفاده خواهند كرد لااقل از سه سال [...ادامه]

‌ماده 27 ـ زارعيني كه حقوق زارعانه خود را به موجب اسناد منتقل كرده باشند و [...ادامه]

‌ماده 28 ـ افراد صيفي كار كه در ده ساكن نيستند و همه‌ساله با قرارداد جداگانه [...ادامه]

‌ماده 29 ـ اراضي كه به وسيله اشخاص غير از مالك آباد و طبق عرف محل [...ادامه]

‌ماده 30 ـ در دهاتي كه از آب رودخانه‌ها استفاده مي‌گردد بنگاه مستقل آبياري با [...ادامه]

‌ماده 31 ـ مالكيني كه با اخذ پروانه و نصب تلمبه حق استفاده از آب رودخانه‌ها [...ادامه]

‌ماده 32 ـ مالكين موظفند به نسبت اراضي تقسيم شده بين خود و زارعين آنان را [...ادامه]

‌ماده 33 ـ در مورد اراضي آبي كه به زارعين منتقل مي‌شود و از قنات متعلق [...ادامه]

‌ماده 34 ـ در دهاتي كه به وسيله استخر و آب‌بند و چاه عميق اراضي زراعي [...ادامه]

‌ماده 35 ـ دركليه موارد مذكور در اين تصويبنامه چنانچه مالكين و زارعين توافق ننمايند يا [...ادامه]

‌ماده 36 ـ هيچيك از مقررات فوق مانع از اين نيست كه مالكين داوطلبانه املاك [...ادامه]

‌ماده 37 ـ هرگونه معامله نسبت به املاك و رقباتي كه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي [...ادامه]

‌ماده 38 ـ در مورد مواد سيزدهم و بيست و پنجم اين آيين‌نامه چنانچه يكي از [...ادامه]

‌ماده 39 ـ اجراي مواد الحاقي به قانون اصلاحي اصلاحات ارضي موكول به اجراي مرحله اول [...ادامه]

جدول ضميمه ماده 1 آيين‌نامه 1 ـ شهرستان تهران و كرج و شهرري [...ادامه]

[امضاء] ‌لايحه فوق كه به موجب ماده واحده مصوب بيستم آذر ماه 1342 به‌مجلس [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه