عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:1
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - کميسيون بودجه در تاریخ 1343/11/17

‌اصلاح ماده 7 آيين‌نامه فوق‌العاده سختي خدمت چتربازي و پرسنل چتر باز نيروي زميني ارتش شاهنشاهي مصوب1339.2.21

‌«مصوب 1343/11/17»


روابط زیرمجموعه