عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 23 هفته دادگستري صفحه 353 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/10/5

نظريّه بدون شماره ـ 1343/10/15 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه (مندرج در شماره 23 هفته دادگستري):


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه