عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5762
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/4
  • تعداد مواد:69
مصوبه‌‌ در تاریخ 1343/3/14

آئين‌نامه سازمانهاي كارگري و كارفرمائي