عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5815
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/13
  • تعداد مواد:5
مصوبه‌‌ نخست وزير

تصويب نامه‌هيئت وزيران شوراي عالي اداري كشور

نظر به اينکه اسناد و مدارک و پروندهاي راکد فضاي قابل ملاحضه‌اي را در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي اشغال نموده است و نظر به اينکه افزايش روزافزون حجم پرونده‌هاي راکد مشکلات فراواني را از لحاظ تامين جا و مکان لازم را به وجود آورده و در آينده نيز به‌ وجود خواهد آورد و همچنين نظر به اينکه ‌هزينه نگهداري پرونده‌هاي راکد در تحت شرايط فعلي به‌ هيچ وجه مقرون به صرفه و صلاح دولت نمي‌باشد هيئت وزيران در جلسه موخ 1/10/43 مقررات زير را جهت تاسيس مرکز بايگاني راکد تصويب نمودند‌.