عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/1
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/11/28

‌لايحه مربوط به تعيين عوارض بندري كشتيها و شناورهاي كمتر از 15 تن ظرفيت

‌ضميمه لايحه شماره 24472 ـ 1342/10/19
‌شماره‌.5602 ت به تاريخ 1340/4/26
‌هيأت وزيران در جلسه مورخه 1340/4/24 بنا به پيشنهاد و موافقت 7113 ـ 1340/3/9 وزارت دارايي و با توجه به اين كه مقررات مندرج در بند 5‌ تعرفه حقوق و عوارض بندري منضم به قانون سازمان بنادر و كشتيراني مصوب چهارم خرداد ماه 39 مجلسين بدين شرح:
(‌حق بارگيري و تخليه در آبهاي بندر از قرار هر تن ظرفيت خالص ثبت شده ‌هفت ريال) نمي‌تواند شامل كشتيهايي شود كه معادل ظرفيت كامل بارگيري ‌نمي‌شوند و براي هر بندر مقداري از ظرفيت را بار دارند لذا براي تعيين عوارض بارگيري و تخليه اين قبيل كشتيها و شناورهاي كمتر از 15 تن ظرفيت ‌تصويب نمودند:
1 ـ از كشتيهاي باري كه معادل ظرفيت كامل خود بارگيري نمي‌شوند از هر تن كالايي كه در لنگرگاه بارگيري و يا تخليه مي‌نمايد 3.5 ريال و چنانچه از‌اسكله يا ساير تأسيسات بندري استفاده كنند از قرار هر تن 7 ريال به نام عوارض بارگيري و تخليه كالاها دريافت شود.
2 ـ شناورهاي موتوري كه ظرفيت بارگيري آنها كمتر از 15 تن است و همچنين كشتيهاي باري ساحلي تابع ايران كه فقط با بادبان حركت مي‌كنند از‌حقوق و عوارض بندري معاف شوند.
‌پس از افتتاح مجلس مجوز قانوني آن را وزارت دارايي مكلف است تحصيل نمايد.


روابــــط صریـــــــــح