عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/10
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/12/3

‌لايحه مربوط به اضافه نمودن دو در هزار ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمركي‌شماره 5688

«تاريخ 1342/4/9»
‌وزارت اقتصاد
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1342.4.8 بنا به پيشنهاد شماره 13596 ـ 1342/4/5 وزارت اقتصاد و موافقت وزارت دارايي تصويب نمودند كه از‌اول ارديبهشت ماه 1342 دو در هزار موضوع ماده 32 قانون اصلاح تعرفه گمركي مصوب تير ماه 1337 به چهار در هزار مجموع حقوق و عوارض و‌ هزينه‌هاي گمركي و غير گمركي كه به وسيله گمرك وصول مي‌شود افزايش يابد.
‌وزارت اقتصاد بعد از گشايش مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه را تحصيل خواهد كرد.


روابــــط صریـــــــــح