عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5842
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/12/17
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/2
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/9/22

قانون ترتيب پرداخت حقوق دوازده نفر كارشناسان آلماني فروشگاه فردوسي