عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5604
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/2/26
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
  • یادداشت:‌تاريخ اظهار ملاحظات مجلس سنا ‌روز بيست و ششم فروردين ماه 1343.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/1

قانون راجع به اجازه پرداخت فوق‌العاده اضافه كار به مأمورين فني وزارت راه