عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5880
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/11
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه فوق شامل 12 ماده است.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/11/6
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/18

موافقتنامه راجع به‌همكاري در امور تربيتي و علمي و فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري‌سوسياليستي فدراتيو يوگسلاوي