عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5804
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/31
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/9/2

قانون راجع به ادامه خدمت و استخدام آقاي جينواسپرني تبعه كشور ايتاليا در راه‌آهن دولتي ايران