عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5779
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/09/28
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت راه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/2/13
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1343/7/22

قانون مربوط به واگذاري اراضي متصرفي راه‌آهن جنوب به سازمان آب و برق خوزستان