عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره شماره 13 هفته دادگستري صفحه 193 قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين در تاریخ 1343/3/5

هزينه دادرسي در دعاوي ادارات دولتي، هزينه دادرسي در دعاوي اوقافي


روابط زیرمجموعه