عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5828
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/11/29
  • دستگاه مجری:[وزارت دادگستري]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/7/16
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/9/4

قانون اجازه خريد اتومبيل جيپ براي دادگاهها و دادسراها از وجوه حاصل از فروش اتومبيلهاي فرسوده