عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5669
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/5/13
  • تعداد مواد:16
  • دستگاه مجری:[وزارت دارائي]
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/4/27
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/28

قانون تسهيل وصول مالياتها


‌ماده 1 ـ به وزارت دارايي اجازه داده مي‌شود كه اختلافات مالياتهاي مستقيم را در هر [...ادامه]

‌ماده 2 ـ در نقاطي كه اداره دارايي داير است كميسيون يا كميسيونهايي به نام كميسيون [...ادامه]

‌ماده 3 ـ در هر يك از نقاطي كه اداره دارايي داير است هيأت يا هيأتهايي [...ادامه]

‌ماده 4 ـ آراء صادره از هيأت‌هاي عالي حل اختلاف سابق در صورتي كه ظرف [...ادامه]

‌ماده 5 ـ آراء قطعي صادره از مراجع مالياتي سابق كه به استناد ماده 13 قانون [...ادامه]

‌ماده 6 ـ ماليات بر درآمد سال 1343 پيشه‌وران مذكور در صورت ضميمه اين قانون و [...ادامه]

‌ماده 7 ـ از تاريخ تصويب اين قانون مهلت رسيدگي به اظهارنامه‌ها و ترازنامه‌هاي تسليمي بازرگانان [...ادامه]

‌ماده 8 ـ مرجع تعيين ضرايب مالياتي در كميسيوني متشكل از نمايندگان وزارتخانه‌هاي دارايي و اقتصاد [...ادامه]

‌ماده 9 ـ مرجع رسيدگي به شكايات ناشي از اقدامات اجرايي راجع به‌مطالبه كليه مالياتها اعم [...ادامه]

‌ماده 10ـ وزارت دارايي مي‌تواند حل و فصل پرونده‌هاي مالياتي مطروح در كميسيونهاي توافق و [...ادامه]

‌ماده 11ـ در صورتي كه مراجع مالياتي سابق يا هيأت‌هاي حل اختلاف موضوع اين قانون [...ادامه]

‌ماده 12 ـ پرداخت‌كنندگان درآمدهاي نزولي و اتفاقي موضوع بندهاي الف و ب ماده 12 قانون [...ادامه]

‌ماده 13 ـ وزارت دارايي مجاز نيست بابت ماليات بر ارث به جاي وجه نقد ملك [...ادامه]

‌ماده 14 ـ مقصود از مفاد تبصره 38 قانون بودجه سال 1339 هر بطري يا ظرف [...ادامه]

‌ماده 15 ـ علاوه بر مقررات مذكور در ماده 9 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب [...ادامه]

‌ماده 16 ـ كليه مقررات مخالف اين قانون ملغي مي‌گردد. ‌كسبه و صنعتگران دستمزدبگير [...ادامه]

[امضاء] قانون بالا مشتمل بر شانزده ماده و چهارده تبصره پس از اظهار ملاحظات [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه