عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5727
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/7/21
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت فرهنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/4/16

قانون مربوط به اهداء يك قطعه زمين به مساحت 6942.60 متر مربع و ساختمان احداثي در آن اهدايي از طرف مجلس‌شوراي ملي به وزارت فرهنگ