عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5713
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/07/5
  • تعداد مواد:18
مصوبه‌‌ وزير دادگستري

آئين‌نامه كمسيون عفو و بخشودگي

براي اينکه در مقام اجراء قسمت دوم ماده 55 قانون مجازات عمومي در مورد تخفيف و تبديل کيفرها دادستانها و کمسيون عفو و بخشودگي رويه ‌هماهنگ و يکنواختي را اتخاذ و به موقع اجرا گذارند و در حقيقت تخفيف و تبديل مجازات خود موجب اجراء عدالتي گردد که دادگاهها پايه آن را گذارده اند آئين‌نامه زير را مقرر مي‌دارد‌:

ماده 1 ـ براي اجر اي قسمت دوم ماده 55 قانون مجازات عمومي هر سال چهاربار‌: [...ادامه]

ماده 2 ـ کسيکه تقاضاي عفو دارد بايد در تقاضا نامه خود نکات زير را [...ادامه]

ماده 3 ـ دادستان در صورتيکه شرايط زير موجود باشد براي محکوم عليه پيشنهاد عفو [...ادامه]

ماده 4 ـ دادستان در مورد اشخاص زير پيشنهاد عفو نخواهد نمود‌: [...ادامه]

ماده 5 ـ دادستان بضميمه پيشنهاد خود رو نوشت کامل قرار مجرميت و کيفر خواست [...ادامه]

ماده 6 ـ در پيشنهاد عفو بايد مطالب زير درج شود‌: 1 [...ادامه]

ماده 7 ـ اداره فني وزارت دادگستري داراي دفتري خواهد بود که پيشنهادات عفو با ذکر [...ادامه]

ماد ه 8 ـ پيشنهادات عفو بتدريج از طرف رئيس اداره فني در کميسيون مطرح مي‌شود [...ادامه]

ماده 9 ـ اظهار نظر نظر بر قبول پيشنهاد عفو بايد مدلل و موجه بوده [...ادامه]

ماده 10 ـ رد پيشنهاد عفو مانع طرح مجدد آن در کميسيون دوره بعد نخواهد [...ادامه]

ماده 11 ـ در مقام تخفيف کميسيون فقط ميتواند طيق ماده 55 تا يک‌ربع از [...ادامه]

ماده 12 ـ کميسيون در مقام تبديل مجازات به يک درجه پائين تر نوع و ميزان [...ادامه]

ماده 13 ـ حبس‌هاي تاديبي طبق ماده 9 قانون مجازات عمومي به‌اقامت اجباري با ذکر [...ادامه]

ماده 14 ـ پيشنهادات عفو در فهرست جامعي که از طرف اداره فني تهيه مي‌شود [...ادامه]

ماده 15 ـ وزيردادگستري پس از موافقت با پيشنهادات اداره فني فهرست عرض را تنظيم [...ادامه]

ماده 16 ـ به محض آنکه فهرست عرضبه توشيح ملوکانه رسيد اداره فني مفاد آنرا [...ادامه]

ماده 17 ـ رو نوشتي از فهرست مزبور نيز بلافاصله پس از توشيح ملوکانه به [...ادامه]

ماده 18 ـ آئين‌نامه عفو و بخشودگي مصوب مهرماه 1324 و آئين‌نامه اصلاح ماده 1 [...ادامه]

[امضاء]وزير دادگستري


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه