عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5787
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1343/10/8
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت جنگ]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/8/14
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/8/9

قانون اجازه تحصيل دويست ميليون دلار اعتبار جهت تقويت نيروي دفاعي كشور