عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:5895
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1344/2/30
  • تعداد مواد:1
  • دستگاه مجری:[وزارت امور خارجه]
  • یادداشت:موافقتنامه ضميمه فوق شامل 26 ماده است.
مصوبه‌‌ مجلس سنا در تاریخ 1343/10/21
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1343/3/28

قانون موافقتنامه مربوط به وضع مزايا و مصونيتهاي سازمان پيمان مركزي ـ نمايندگان ملي و كارمندان بين‌المللي آن