عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:7014
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/12/20
  • تعداد مواد:19
  • دستگاه مجری:[وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي]
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/10/23
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/9/24

‌قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر


‌ماده 1 ـ در مورد دهات و مزارعي كه طبق مقررات قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات [...ادامه]

‌ماده 2 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اجراي اين قانون را پس از تصويب آيين‌نامه اجرايي آن [...ادامه]

‌ماده 3 ـ بهاي فروش نقدي ملك مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعيين شده [...ادامه]

‌ماده 4 ـ دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند انتقال املاك مشمول اين قانون [...ادامه]

‌ماده 5 ـ در صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون مايل باشند كه با استفاده از ارزش قبوض [...ادامه]

‌ماده 6 ـ وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي نسبت به انتقال آن قسمت از ملك كه مجهول‌المالك باشد [...ادامه]

‌ماده 7 ـ از تاريخ تقديم اين قانون به مجلس شوراي ملي هر نوع نقل و [...ادامه]

‌ماده 8 ـ دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات [...ادامه]

‌ماده 9 ـ املاك موضوع ماده يك قانون راجع به‌الحاق هشت ماده به‌آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب [...ادامه]

‌ماده 10 ـ مالكين و زارعين املاك مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 موظفند [...ادامه]

‌ماده 11 ـ در دهات و مزارع مورد اجاره و مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 3/5/1343اكثريت مالكين [...ادامه]

‌ماده 12 ـ در مورد كليه املاكي كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به [...ادامه]

‌ماده 13 ـ نسبت به املاك مشمول اين قانون كه مالكين تقاضاي استفاده از مقررات ماده [...ادامه]

‌ماده 14 ـ زارعين مشمول اين قانون ضمن برخورداري از كليه حقوق و مزايايي كه در [...ادامه]

‌ماده 15 ـ كليه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني [...ادامه]

‌ماده 16 ـ در مورد املاكي كه اكثريت مالكين شق تقسيم به نسبت بهره مالكانه را [...ادامه]

‌ماده 17 ـ تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها طبق تعريف بند 9 ماده اول [...ادامه]

‌ماده 18 ـ ساير مواردي كه در اين قانون صراحتاً و به طور خاص تعيين تكليف [...ادامه]

‌ماده 19 ـ آيين‌نامه اجرايي اين قانون وسيله وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي تهيه و [...ادامه]

[امضاء] قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سي و سه تبصره كه در جلسه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح