عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 13 ـ

نسبت به املاك مشمول اين قانون كه مالكين تقاضاي استفاده از مقررات ماده 11 اين قانون را ننموده باشند در صورتي كه مورد معاملات‌رهني و يا با حق استرداد و به موجب اسناد رسمي در رهن و وثيقه باشند اگر موعد پرداخت طلب دائن نرسيده باشد موعد آن حال شده و دفاتر اسناد‌رسمي مكلفند با فك رهن سند انتقال ملك را به زارع تنظيم و به ميزان طلب دائن وجوه پرداختي و قبوض اقساطي مورد تعهد زارع را به صندوق ثبت‌محل بسپارند تا ذينفع با مراجعه به صندوق ثبت طلب خود را دريافت دارد.
‌تبصره 1 ـ از تاريخ تنظيم سند انتقال و فك رهن دائن بيش از آن مبلغ كه تا تاريخ فك رهن از اصل و فرع طلبكار بوده حق مطالبه و دريافت وجهي‌از مديون ندارد.
‌تبصره 2 ـ هرگاه وجوه و قبوض اقساطي توديع شده در صندوق ثبت تكافوي طلب دائن را ننمايد نامبرده حق دارد براي وصول بقيه طلب خود به‌مديون مراجعه نمايد.